موضوع مطلب مربوطه

اموال ممزوج چیست؟

در لغت منظور از مزج همان مخلوط کردن است . یعنی دو نفر با اراده و اختیار خود اموال خود را با هم مخلوط کنند . درنهایت به این مال ممزوج می گویند و این مال مشترک خواهد بود . مال ممزوج چیست ؟ از نظر حقوقی منظور از مال ممزوج همان مالی است که […]

تگ ها

مطالب مرتبط

میانجی گری چیست؟

در فرهنگ لغت دهخدا منظور از میانجی گری همان صلح میان دو نفر است و یا به معنی واسطه سازش شدن است . در روزگاران بسیار قدیمی افراد بسیار زیادی وجود داشته اند که به عنوان ریش سفیدان معرف بوده اند وبرای حل اختلاف بین مردم از آن ها استفاده می شده است و به […]


ادامه مطلب

مالیات و بررسی انواع

مالیات به صورت کلی همان مبلغی است که براساس قانون و هم چنین برای تامین کردن مخارج عمومی به شکل بلاعوض از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی باید پرداخت شود . به صورت کلی مالیات ها را باید فرد از دارایی خود بردارد و نسبت به پرداخت کننده هیچ گونه تعهدی وجود ندارد. در […]


ادامه مطلب
امور موقوفه

وقف چیست و چه آثاری

از جمله عبادت هایی که در دین بسیار زیاد به آن توصیه شده است می توان به امور موقوفه اشاره کرد . وقف در معنای لغوی به معنی ایستادن است . در علم فقه وقف به معنای حبس کردن عین ملکی است که مالکیت از مالک ملک به خداوند انتقال می یابد . به صورت […]


ادامه مطلب

وقف مال مشاع

مال مشاع به صورت کلی به مالی گفته می شود که تنها به یک نفر تعلق ندارد و چند نفر مالک آن هستند و اما مالکیت هر یک به صورت اشاعه است ، به این معنا است که هر مالک در هر جز از ملک حق ایجاد تصرف دارد . همان طور که این امکان […]


ادامه مطلب

بدون دیدگاه