موضوع مطلب مربوطه

تفاوت قتل عمد و غیر

زمانی که شخصی با هر عملی باعث مرگ فرد دیگری شود جرم قتل اتفاق می افتد.این عمل چه به صورت قتل عمد و چه به صورت غیر عمدی اگر صورت گیرد قتل محسوب می شود و چرن بر علیه انسان هاست جز جرائم علیه اشخاص خواهد بود .

قتل عمد

قتل عمد

در سه حالت می تواند قتل عمد صورت بگیرد که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم .

حالت اول زمانی است که قاتل قصد دارد تا مقتول را بکشد و حال چه کار او در عرف کشنده باشد و یا نباشد .برای مثال اگر فرد الف بخواهد فرد ب را بکشد همین که این قصد را داشته است برای فرد الف جرم محسوب می شود و مجازات خواهد شد . این مجازات برای وی درنظرگرفته می شود حتی اگر عمل وی در عرف کشنده نباشد . برای مثال به پهلوی فرد ضربه ای وارد می کند شاید این عمل در اصل کشنده نباشد و اما باعث مرگ فرد ب می شود پس در این جا شخص الف قاتل است و قتل وی نیز جز دسته قتل عمد قرار می گیرد .

حالت دوم زمانی است که قاتل قصد ندارد تا شخص را بکشد و اما کاری که نسبت به مقتول صورت گرفته است عرفا کشنده باشد و اما شخص نسبت به کاری که انجام داده است آگاهی نیز داشته باشد .این نوع قتل مصداق قتل هایی است که در دعواهای خیابانی صورت می گیرد و قاتل بدون این که قصد قتل را داشته باشد باعث مرگ فرد دیگری می شود . برای مثال قاتل فرد را هول می دهد و سر مقتول به جدول برخورد می کند و نهایتا باعث فوت وی می شود .

اگر وسیله ای که با آن قتل صورت گرفته است از جمله آلت قتاله نباشد قاتل به سه تا ده سال حبس محکوم می شود و اما ازاگر از آلت قتاله استفاده کند از مصادیق قتل عمد خواهد بود .

حالت سوم نیز حالتی است که شخص قانل نه می خواهد قتل انجام دهد و نه عملی که انجام می دهد ذاتا کشنده است . ولی عملی که به فرد نسبت داده شده است باعث فوت وی شده است برای مثال مانند زمانی که فرد پیری که بیماری قلبی دارد از چیزی بترسد و به واسطه آن جان خود را از دست دهد.

البته نکته ای که در مورد سوم وجود دارد این است که قاتل باید از وضع مقتول اطلاع داشته باشد یعنی بداند که فرد بیمار است و بازهم برای ترساندن وی اقدام کند اگر نسبت به این وضع آگاهی نداشته باشد قتل عمد محسوب نخواهد شد .

قتل غیرعمد

قتل غیرعمد یک مفهوم عام است و به دو گروه مختلف قتل شبه عمد و خطا محض تقسیم می شود . قتل شبه عمد خود سه حالت دارد که عبارتند از :

حالت اول زمانی که شخص قصد ندارد تا قتل دیگری را انجام دهد و عملی را که انجام می دهد نیز از نظر عرف کشنده نیست و اما باعث فوت فرد دیگری می شود . به صورت کلی این نوع از قتل ها به دلیل بی مهارتی و عدم توانایی انجام کاری رخ می دهد . برای مثال فردی در رانندگی با شخصی تصادف می کند وبه این ترتیب باعث فوت وی می شود . و این فوت تنها به دلیل نداشتن توانایی در رانندگی صورت گرفته است .

حالت دوم زمانی است که شخص از موضوعی آگاهی ندارد و در مشخصات طرف مقابل دچار اشتباه می شود . برای مثال شخص الف می خواهد شخص مرتدی را بکشد و اما در هویت وی اشتباه می کند و شخص ج را به قتل می رساند. همین اشتباه گردن در هویت باعث می شود تا قتل شبه عمد صورت گیرد . اما اگر شخص الف بخواهد شخص ب را به قتل برساند و به جای آن شخص ج را بکشد قتل عمد محسوب خواهد شد .

حالت سوم نیز زمانی است که مرتکب نخواهد شخصی را بکشد و اما کاری را انجام می دهد که باعث قتل دیگری می شود و درواقع بدون این که قصد قتل داشته باشد عملی را انجام دهد که کشنده است .

مجازات قتل شبه عمد این است که مرتکب هم به پرداخت دیه و هم به یک تا سه سال حبس محکوم می شود و درنهایت نیز باید جیزای نقدی را بین 50 تا 500 میلیون را پرداخت کند.

در حالت دوم نیز قاتل باید دیه را پرداخت کند و در حالت سوم نیز قاتل هم باید دیه را پرداخت کند و هم به مجازات حبس از سه تا ده سال محکوم می شود .

قتل خطا محض نیز دارای سه حالت است که در زیر به آن ها اشاره می کنیم :

حالت اول قتلی است که در خواب و یا بیهوشی صورت می گیرد برای مثال شخصی با غلتیدن باعث شود تا فرد دیگری فوت کند.

حالت دوم زمانی است که کودک و یا مجنونی را به قتل برساند.

حالت سوم زمانی است که شخص نه قصد انجام کاری را دارد و نه قصد انجام قتل دارد . در اثر اشتباهی کاری را انجام می دهد و این باعث می شود تا فردی فوت شود .برای مثال در عروسی ها با اسلحه تیرهوایی شلیک می شود و همین باعث می شود تا انسانی فوت شود . یا برای مثال شخص برای این که حیوانی را شکار کند تیری را شلیک می کند و اما این تیر به یک انسان شلیک می شود و درنهایت باعث فوت وی می شود و این درواقع به خاطر اشتباه بودن هدف اتفاق بوده است .

تفاوت قتل عمد و غیرعمد

قتل عمد به قتلی گفته می شود که مرتکب قصد این کار را داشته است و این کار و عمل کشنده را از روی آگاهی انجام داده است. اما در قتل غیرعمد چه شبه عمد باشد و چه خطا محض اگر مرتکب قصد قتل را نداشته باشد و اما عمل وی به خاطر اشتباه و یا بی دقتی باعث فوت دیگری می شود .

تگ ها

مطالب مرتبط


بدون دیدگاه